Adatkezelési tájékoztató

 

1.     Adatkezelő megnevezése

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Postacím: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

E-mail: kepzesek.csbo@csbo.hu

Honlap: www.kepzesek.csaladbaratorszag.hu

2.     Fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

3.     A képzésre jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

3.1       Jelentkezés képzésekre

Adatkezelés célja: Adatkezelő nyilvántartja és kezeli a regisztrációs eljárással, valamint a jelentkezési adatbázissal kapcsolatos adatokat, amelynek célja az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt pályázati kereten belül: kapcsolattartás a résztvevőkkel, – résztvevők adatainak továbbítása; a jelentkezők azonosítása; a jelentkezők pályázati jogosultságának megállapítása; a jelentkezők részére információs szolgáltatás nyújtása; a résztvevők kiválasztása.

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása

Kezelt adatok köre: A képzésre jelentkező neme, neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, állampolgársága, TAJ száma, lakcíme, tartózkodási helyének a címe, értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe, végzettsége, végzettség típusa, képesítés megnevezése, egyéb képesítés megnevezése. A megadott adatok valódiságáért, pontosságáért az érintett tartozik felelősséggel. Az adatkezelő biztosítja az általa kezelt adatok pontosságát, naprakészségét.

4.     Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a képzésekre jelentkező felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó felület kitöltését, a kért dokumentumok feltöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

5.     Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a kezelt adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatokat az adatkezelő az adatkezelés hozzájárulásától számított - a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. §-a alapján - 5 évig tartja nyilván és kezeli.

6.     Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1 A jelentkező által megadott adatok az EFOP projekt végrehajtásában és ellenőrzésében az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete alapján igazoltan közreműködő szervezetek részére kerül kiadásra, név nélküli, összesített formában.

Az adatok tárolása az egyéb tevékenységtől elkülönítetten történik, a kezeléshez használt valamennyi eszköz tekintetében megvalósul az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő az adatok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókon vírusok és kéretlen elektronikus üzenetek elleni védekezést foganatosít. Adatkezelő biztosítja az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papír alapú, mint az elektronikus adathordozó esetében

6.2.  Adatbiztonsági kérdések

A Családbarát Ország a hatályos jogszabályoknak, különösen az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

7.     Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1          Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az érintettnek

az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a kepzesek.csbo@csbo.hu címre kell eljuttatni, amire 25napon belül választ kap az érintett. Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz fordulhat, jogérvényesítési igénye a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

7.2    Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok

Jogérvényesítés

7.2.1      A Felhasználó jogérvényesítése az: Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotv., valamint a Ptk. tartalmazza.

7.2.2      Tiltakozási jog

Az érintett vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

·         -       a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Hatóság rövidített neve: NAIH

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH – 133422/2017